VISITA LA WEB DEL CANAL DE TV    tac12

Registre

Pròrroga de la durada del Consorci per un nou període de 10 anys

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT), en sessió que tingué lloc en data 26 de setembre de 2017 va adoptar l’acord de prorrogar per un nou període de 10 anys, a comptar de la finalització del període inicial, és a dir, del 12 de juny de 2018, la durada del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT). Havent-se ratificat per part de tots els plenaris dels ajuntaments consorciats, amb anterioritat a la data de finalització del període inicial, l’acord adoptat pel Consell Plenari, i de conformitat amb el punt tercer del mateix, es fa públic, per a general coneixement, la pròrroga del Consorci per un nou període de 10 anys, el qual finalitzarà el 12 de juny de l’any 2028.